KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Teisės aktai

                 1.       LR švietimo įstatymo pakeitimai dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimo (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edee33a0b48111e598c4c7724bda031b

2.       Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.) – www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

3.       Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

4.       LR higienos normos (2016 m. suvestinė) – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/sCrEzdFTNC

5.       LR valstybinė švietimo strategija (2013-2022 m.) – www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

6.       Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos – www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

7.       Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

8.       Vaikų žaidimo aikštelių higienos normos (įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f

                9.       Vaiko brandumas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC49A734202/prFbxydboW

 

• Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2010/t106350.doc