KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

Specialistų paslaugos

LOGOPEDAS

Logopedės teikia (nemokamai) specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Įvertina kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius. Bendrauja ir bendradarbiauja su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauja su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Logopedės siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su įstaigą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti įstaigos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia vaiko gerovės komisijai.

Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;

Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.

Įstaigoje yra dvi logopedės, kurios dirba po 13,5 valandų per savaitę, iš jų 11 kontaktinių valandų per savaitę skiria tiesioginiam darbui su vaikais, turinčiais kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus (vaikų specialiųjų poreikių tyrimui ir įvertinimui, pratybų vedimui), ir 2,5 valandos per savaitę skiriam netiesioginiam darbui su vaikais (darbų planavimui, kalbos ugdymo programų rengimui, pasirengimui pratyboms, metodinės pagalbos teikimui pedagogams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui vaikų ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, vidaus audito grupėje ir kt.).

MENINIO UGDYMO (MUZIKOS) PEDAGOGAS
Lopšelyje-darželyje ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo procesas praturtintas
(nemokama) muzikine veikla.
Muzikos pedagogė lopšelyje-darželyje:
• organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
•  kartu su grupių auklėtojomis ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogėmis veda   vaikams
kūno kultūrą su muzika;
•  individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
•  bendradarbiauja su grupių auklėtojomis ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis:
lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja miesto organizuojamuose
renginiuose;
•  organizuoja įvairius renginius, šventes įstaigos ir miesto mastu;
•  paruošia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose.

NEFORMALAUS GDYMO (KŪNO KULTŪROS) PEDAGOGAS

Kūno kultūros pedagogas lopšelyje – darželyje :

•  Saugoja ir padeda stiprinti  fizinę vaikų sveikatą;
•  Suteikia vaikams elementarių žinių apie saugų elgesį, higieną, sveiką gyvenseną, sportą;
•  Parenka ir derina įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą ;
•  Padeda valdyti savo kūną atliekant pagrindinius judesius ir išreikšti save judesiu;
•  Sudaro adaptuotas ir individualias programas specialiųjų poreikių vaikams, taiko individualius korekcinius pratimus pilnapadystei ir netaisyklingai laikysenai koreguoti;
•  Atlieka tyrimus ir analizuoja vaikų fizinių rodiklių kaitą.
•  Padeda ugdyti dorovines ( draugiškumą, sąžiningumą, kolektyviškumą, tarpusavio pagalbą) bei teigiamas asmenybės savybes (savarankiškumą, pasitikėjimą savimi).

MENINIO UGDYMO (ŠOKIŲ) PEDAGOGĖ :

Moko vaikus lietuvių liaudies šokių, ratelių, žaidimų.

PSICHOLOGĖ:

Psichologė konsultuoja vaikus, tėvus, įstaigos auklėtojas su vaikų gerove, elgesiu, emocijomis, ugdymusi, bendravimu susijusiais klausimais.

Rūpinasi socialinio bei emocinio intelekto įgūdžių ugdymu, atlieka prevencinį darbą.

Vedama STEP pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes tėvams, auginantiems 0-5 m.bei 6-12 m. amžiaus vaikus.

Dėl konsultacijų galima kreiptis grupėse nurodytu telefono numeriu.

 

PAPILDOMAS UGDYMAS (APMOKAMAS TĖVŲ LĖŠOMIS):

* KERAMIKOS UŽSIĖMIMAI;

*ANGLŲ K. UŽSIĖMIMAI