KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA (atnaujinta 2018-11-23 d.)

Įstaigos taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir vietos bendruomenei.

Tarybą sudaro (lygiomis dalimis) tėvų (globėjų) atstovai, mokytojai ir bendruomenės atstovai.

Pareigos Vardas, pavardė
Pirmininkas Audronė Mankutė
Nariai: Teresė Aldona Liudvikauskienė

Danguolė Kviklienė

Jolanta Zacharkienė

Sigita Naruševičienė

Algirdas Butkus

Raimonda Česonienė

Egmantas Girnis

Kristina Kavaliauskaitė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys: įtraukusis ugdymas; smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo prevencija; krizių valdymas.

Vadovaujantis LR  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr.

V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“,

sudaryta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V-35

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisija:

Nariai:

Danguolė Kviklienė, logopedė,

Regina Čižauskienė, auklėtoja,

Audronė Mankutė, auklėtoja,

Aušra Kulikauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pirmininkas – Alma Žilinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Pirmininko pavaduotojas – Rozita Kristina Matelionienė, logopedė.

Sekretorius -Daiva Krutkienė, logopedė.

 

ĮSTAIGOS DARBO TARYBA

Patvirtinta direktorės įsakymu 2019-03-07 Nr. V-18-1

Darbo tarybos pirmininkas -Edita Vosylienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Darbo tarybos nariai: Jolanta Zacharkienė, raštvedė – archyvarė; Irena Rimkevičienė menų (muzikos) pedagogė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.