KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA (atnaujinta 2020-10-15 d.)

Patvirtinta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio įstaigos tarybos 2020 m. spalio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. 5-4

Įstaigos taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir vietos bendruomenei.

Tarybą sudaro (lygiomis dalimis) tėvų (globėjų) atstovai, mokytojai ir bendruomenės atstovai.

Pareigos Vardas, pavardė
Pirmininkas     Audronė Mankutė
Nariai:      Mokytojų atstovai:

Nijolė Ramanauskienė

Danguolė Kviklienė

Techninio personalo atstovai:

Jolanta Zacharkienė

Jūratė Rožėnienė

Jolanta Mazuronytė

Tėvų atstovai:

Raimonda Česonienė

Egmantas Girnis

Aldona Kiselienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys: įtraukusis ugdymas; smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo prevencija; krizių valdymas.

Vadovaujantis LR  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr.

V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“,

sudaryta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio direktoriaus 2020-09-01 įsakymu Nr. V-78

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisija:

Nariai:

Danguolė Kviklienė, logopedė,

Edita Vosylienė, mokytoja,

Audronė Mankutė, mokytoja,

Nijolė Ramanauskienė, mokytoja,

Agnė Seredienė, psichologė.

Pirmininkas – Alma Žilinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Pirmininko pavaduotojas – Rozita Kristina Matelionienė, logopedė,

Sekretorius – Daiva Krutkienė, logopedė.

 

ĮSTAIGOS DARBO TARYBA

Patvirtinta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-107

Darbo tarybos pirmininkas Edita Vosylienė, mokytoja.

Darbo tarybos nariai: Jolanta Zacharkienė, raštvedė; Larija Kaminskienė, mokytoja.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.