KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Praėjusių metų

(Eur)

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio

(Eur)

Direktorius

890

1102,43
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

843

1020,07
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

783

850,98
Grupės  auklėtojas

715

auklėtojas – 626,48

vyresnysis auklėtojas – 738,39

auklėtojas metodininkas – 802,10

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

824

Priešm. ugd. pedagogas – 836,31

Priešm. ugd. ped. metodininkas – 841,33

Auklėtojo padėjėjas

401

491,26
Logopedas

745

773,8
Meninio ugdymo (Muzikos) mokytojas

728

736,53
Kūno kultūros mokytojas

722

732,05
Meninio ugdymo (Šokių) mokytojas

146

307,82

Atnaujinta 2020-01-02