KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Praėjusių 2016 metų

(Eur)

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio

(Eur)

Direktorius

852

890

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

826

843

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568

783

Grupės  auklėtojas

689

715

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

788

824

Auklėtojo padėjėjas

380

401

Logopedas

705

745

Meninio ugdymo (Muzikos) mokytojas

708

728

Kūno kultūros mokytojas

686

722

Meninio ugdymo (Šokių) mokytojas

141

146

Atnaujinta 2017-09-30