KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Istorija

Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1967 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. 493-p, sudaryta valstybinė komisija perdavė eksploatuoti 140 vietų vaikų darželį – lopšelį Nr. 75. Jame veikė 6 grupės. Lopšelis-darželis pradžioje buvo pavaldus Kauno miesto liaudies švietimo skyriui. 

Nuo 1993-03-11 m. lopšelis-darželis pavaldus Kauno m. kultūros ir švietimo skyriui, nuo 1994-04-01 m. – Kauno m. švietimo skyriui, nuo 1995-06-01m. – Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriui. Nuo 1992 metų lopšelyje – darželyje integruotas dvasinis ugdymas į kasdieninę veiklą. 1995 metais įstaiga yra Nacionalinės Katalikiškųjų Mokyklų asociacijos nare. 

Šiuo metu lopšelyje – darželyje ugdymas organizuojamas visuminiu-kūrybiniu metodu, vadovaujantis įstaigos pedagogų parengta ugdymo programa ir LR ŠMM Benrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.